Akkuma Namaa

Akkuma Namaa

dubara-silhouette

Anaa yii, ani moo?

Maaliif jette garuu?

Dhuguma barbaaddee, 

waa’ee kiyyaa baruu?

— erga jettee —

Ani, yeroo hedduu, waa homaa,

Gaaf gaaf immoo, waan hundumaa.

Aangoomanii irra ta’uu,

sodaatanii kufaa ka’uu;

Anaafis qooda kiyyaa,

haaraa miti, akka biyyaa;

Akkuma namaa, ani NAMA.

Namuma:

Isa jabaatu, isa dadhabu

Isa qabaatu, isa dhabu,

Isa beeku, isa wallaalu

Namuma, ani kana hin haalu.

Akkuma namaa, ani NAMA.

Isa karaa gatee, akkaan gorsee beeka

Ofiis immoo maqee, dogoggoreera egaa;

Iyye garaa guutuun, badiin namaan sirbee,

Dhaabbe, miilla lamaan, lafan namaaf jibbe;

Akkan of hin jajnee, naman caala jedhee,

Jajaa golaa hin qabu, haa ta’u yoo fedhe;

Akkuma namaa, ani NAMA.

Akka ishee fi isaanii, isa gaariif firaa,

Akkuma kee fi isaa, iddoo gadhees jira;

Mo’eera, jabinaan gulufee,

Boo’eera, waan xinnoo ishee nuffee;

Arjoomeera, utuun homaa dhabuu,

Dhowwadheera, utuun guutee qabuu,

Akkuma namaa, Ani NAMA.

Toorri jiruu, kan hundumaa,

Naaf hin hafu anis nama,

Yookaan barii lufaa,

turraan bulee dhufa.

Narkaa badaa, milkii dhabee,

faarri hin tolle natti dabee;

Faffaca’ee waantan kuuse,

nan jeeqama, natti huursee;

‘Maal?’ hin jedhu, gaaffii kaasee,

Anoo namaa, maal abbaasee!

Akkuma namaa, Ani NAMA.

Toorri jiruu, kan hundumaa,

Naaf hin hafu anis nama,

Yookaan barii lufaa,

turraan bulee dhufa.

Nan gammada, ifan argaa,

coolliguu irraa miseen marga;

Waantan hawwe toora galee,

fuulan ifa natti tolee;

Wal qabatee bakka bakkaa,

Ni mijataa, ani NAMA kaa!

Akkuma namaa, Ani NAMA.

Dagatanii taa’uun, jireenya naa hin tirsu,

Tattaaffiin nan-qabaas du’aa naa hin hambisu;

Nan tura yoon jedhee, samii hin qaqqabu,

Nan deemas yoon jedhe, madda kiyyaa hin darbu.

Kennaa guyyaa, kiyyaa keessa,

Nan jiraadha, heeyyama isaa;

Hobbaafadhees nan dhidhimaa,

Biyyoon seena guyyaa dhuma!

Akkuma namaa, Ani NAMA.

0 0 filannoowwan
Qabxii Maxxansaa
Galmaayi
Dursaa natti himaa
guest
1 Yaada
Duubdeebiiwwan keessaa
Yaada mara ilaali
Fedhassa Michael

Wow walaloo Ajaa’ibaati