Ani Bilisa

Ani Bilisa

Nama gaara irraa utaalu
Suuraan kan Sasin TipchaiPixabay irraa

Jiruu namni sodaaf guddatti herrege,
humnasaa horadhee beekee yoon dalage;

Jireenya yarannaan, naaf tuffatee namni,
fedhasaa qabaadhee, yoon fudhadhee ani,

ani bilisa.

Isan wallaalu beekee, isan beeku yoon wallaale,
sammuu kootiin yaadee, ija kootiin yoon ilaale;

Barbaacha waanan fedhuu, yoon dhibeef hin taane,
baqa waan hin feenee, yoon biyyaa hin baanee,

ani bilisa.

3 1 Filadhaa
Qabxii Maxxansaa
Galmaayi
Dursaa natti himaa
guest
0 Yaadota
Duubdeebiiwwan keessaa
Yaada mara ilaali