Haajamee

Fuuldura

admin

Wal Diddaa

Wal Diddaa Suuraan kan Thomas Wolter – Pixabay Irraa Gaafa daboo ijaarsaa, guungumaa, Warraaqsa diigamsaaf, wargamaa; dabsuunii cabsuutti, birmannaa gammadaa, qajeelchuu fi suphuutti, tumsarraan baqadha. Gudunfii gaafannaan muddaan itti cimsaa, isan harkaan hidhetu ilkaan nattii cabsa; arrabsoo fi tuffiidhaaf harrabni akka hiddaa, jajuu himi jennaan dubbachuu iyyuu dida. Afeerraa bittimsuuf, dhidhimnuu naaf asii, Gaara iyyuu nan yaaba dhimmamee gaafasi; Kunuunsi immoo jennaan ooyiruu manduubee, Innuu nattii hiiqee, dhaquusaan dadhabe. Cabsuutti inni colleen, suphuutti inni cookkoo, Kan naaf hin qabamne, gortuun namummaa koo; Nuffuuf humna hin dhabuu, eeguutu itti cime, Diigee balleessuutti tokkumaan dhidhime. Kunoo naafuu gaaffii, wal-diddaa hin hiikamnee, Kiyyoo fuggifamaa, hibboo deebii hin qabne; Uumama kootii moo kana natu fidee? Waan mishaa filachuu, sammuun maaliif didee? Beeksisa Join Binance

Wal Diddaa Read More »

Itti Qali

Itti Qali Ilaamee …akkas… Hin dhufin, ni deemtaa; Hin jaallatin, ni jibbamtaa; Hin eegalin, hin xumurtuu; Asi hin yaadin, ati hin turtuu. Hin dubbatin, baay’ee hin beektuu, Ulaa hin tuqin,  ol hin seentuu, Homaa hin qabduu,  baay’ee hin yaadin, Waa hin argattuu,  hin barbaadin. — garuu mee — Tarii siif hin ta’u, fiixaan hin ba’u, eelchaa baattee, tabba baatee, yandoo keessa, miila raasaa, seenta ulaa, harka qullaa. Yookaan siif ta’a, dafee milkaa’a, gamasii, gamaa, milkiin wal waamaa, firiin kee kalee, kan yaadde caalee, tolli siif dhufaa, fuulli si ifa. Dandii roga lamaa, amma hin bartu dhuma; ooltus fayyashee, duutus guyyaashee, wallaanii yaali, korma itti qali, akka isheen taatu, amma hin hubattu, yaaltu malee hin bartu. yaali mee!

Itti Qali Read More »

dubara-silhouette

Akkuma Namaa

Akkuma Namaa Anaa yii, ani moo? Maaliif jette garuu? Dhuguma barbaaddee,  waa’ee kiyyaa baruu? — erga jettee — Ani, yeroo hedduu, waa homaa, Gaaf gaaf immoo, waan hundumaa. Aangoomanii irra ta’uu, sodaatanii kufaa ka’uu; Anaafis qooda kiyyaa, haaraa miti, akka biyyaa; Akkuma namaa, ani NAMA. Namuma: Isa jabaatu, isa dadhabu Isa qabaatu, isa dhabu, Isa beeku, isa wallaalu Namuma, ani kana hin haalu. Akkuma namaa, ani NAMA. Isa karaa gatee, akkaan gorsee beeka Ofiis immoo maqee, dogoggoreera egaa; Iyye garaa guutuun, badiin namaan sirbee, Dhaabbe, miilla lamaan, lafan namaaf jibbe; Akkan of hin jajnee, naman caala jedhee, Jajaa golaa hin qabu, haa ta’u yoo fedhe; Akkuma namaa, ani NAMA. Akka ishee fi isaanii, isa gaariif firaa, Akkuma kee fi isaa, iddoo gadhees jira; Mo’eera, jabinaan gulufee, Boo’eera, waan xinnoo ishee nuffee; Arjoomeera, utuun homaa dhabuu, Dhowwadheera, utuun guutee qabuu, Akkuma namaa, Ani NAMA. Toorri jiruu, kan hundumaa, Naaf hin hafu anis nama, Yookaan barii lufaa, turraan bulee dhufa. Narkaa badaa, milkii dhabee, faarri hin tolle natti dabee; Faffaca’ee waantan kuuse, nan jeeqama, natti huursee; ‘Maal?’ hin jedhu, gaaffii kaasee, Anoo namaa, maal abbaasee! Akkuma namaa, Ani NAMA. Toorri jiruu, kan hundumaa, Naaf hin hafu anis nama, Yookaan barii lufaa, turraan bulee dhufa. Nan gammada, ifan argaa, coolliguu irraa miseen marga; Waantan hawwe toora galee, fuulan ifa natti tolee; Wal qabatee bakka bakkaa, Ni mijataa, ani NAMA kaa! Akkuma namaa, Ani NAMA. Dagatanii taa’uun, jireenya naa hin tirsu, Tattaaffiin nan-qabaas du’aa naa hin hambisu; Nan tura yoon jedhee, samii hin qaqqabu, Nan deemas yoon jedhe, madda kiyyaa hin darbu. Kennaa guyyaa, kiyyaa keessa, Nan jiraadha, heeyyama isaa; Hobbaafadhees nan dhidhimaa, Biyyoon seena guyyaa dhuma! Akkuma namaa, Ani NAMA.

Akkuma Namaa Read More »