Haajamee

Fuuldura

Haajamee

Umurii

Umurii Suuraan kan Pexels Pixabay irraa Isa hin qabneen hawwamaa, isa qabuun balfamaa, Kumaan baarbaadamtee, qubaan lakkaawamte; Gabaabbannaan si dheeressu, yarachuu kee martuu dheessu, Ol dheerannaan si cicciru, akkas jirta, yoo kun jiruu. Yookaan sin himanii yookaan hir’isanii; Tokkoo, sirra tara, gariin sirra tura; Afaan nama maraa, sitti soba bara. An bilchaadhe jedha, xinnaan afaan collee, daa’imatti of hima, guddaan akka ijoollee. Akkasumaa erga durii? sii mooji! yaa umurii; Nu sin miine lakkii, situ hin qabu milkii. Me anuu sin gaaffa, yaa ishee ka kootii, Kanan gatee dabre, addunyaa fagootti; Umurii koo, hiriyee koo, waliin tarree dhibee fi rakkoo, Ana faana kaatee, maaf na biraa hafte? Akka ati hin guddannee, baatee akka hin mul’anne, Sirra keenye ciqilee, biyyis, anis siin hille, Ye umuri! obboleettii guyyaa, maaluma siif wayyaa?

Umurii Read More »

Dukkana

Dukkana

Dukkana Suuraan kan Leonardo Espina Pixabay irraa “Wal’aalaan bitaachaa, bitaa fardaa ijaajja.” Mammaaksa Keenya Yaadni raagee, qalbiin tollaan,ifa keessa arguun jira,Baratanii, qalbifannaan,qaroo ta’u hunda biraa.Umrii kennaa rabbiin ogummaa ol kaa’uu,Isa tolche arguuf, miilli mataa hin ta’u. Kanaan alaa: Halluutu wal maka, tokkummaan hiriiree, gaarri hallayyoomee, boolli ta’a dirree; Warri duubaa dura jiru, irraa fi jallis wal jijjiiru; Dubbiin dharaa dhugaa tara, waan hin jirretu waa mara. Nafti dhagoomee, ofuu quba dhaba, hiree dur beeku, gochuu dadhaba; Waan gubaa tuqa sosochiin harkaa, ejjechuuf miilli bakka hundaa shakka. Adii fi keelloon adda hin ba’u, dachaa fi yabbis tokko ta’u, dhagaa fi gufuu arguu dhabuu, raammoo dheessaa bofa qabu. Share & Earn Kabajaa fi galata guddaa waliin!

Dukkana Read More »

Harka Nama Kaanii

Harka Nama Kaanii Suuraan kan fudhatame Pixabay irraa Dur durii, bara durii sanaa, geengoo sammuu kootii, naannessee naannessee, hamman yaadadhutti, abboommii dabarsuun, waanta na dhibuuree, raawwadhuu ajajuun, salphaama naaf ture; Gatiin baasu hin qabu, dubbachuuma qofaa, isa dadhabettan, ilkaan yaasee kolfa. Mudhukee isa kufee, quban itti qaba, jirmi namni baatus, ija kootiif huuba; Fafa barbaachaafan, jiruu namaa soofa, qooraa irra dhaabadheen, roobatti nama oofa. Har’a har’aa, yeroo ammaa kanaa, akka durii miti, lakkii inni miillanaa; Abjuun lafa hin beekne, gaafa qaamni dhaqe, yaadni qaama ganee, achi gaafa maqe, sodaan humna caalee, abdii gaafa dage, amman cabee argee, caba namaaf arge. Amma uffadheenii, kophee warra kaanii, hubachuuttin ka’e, dadhabbii isaanii. Akkan jedhe hin taane, jireenyi isaa addaa, dubbachuu fi raawwachuun, walii gargar edaa. Ergan ofii baree, hadhaasaa dhandhamaa, reefuu natti ife, hiiki waan hundumaa. Abbaa murtii ta’uun, salphaa dha; silumaa, harka nama kaaniin, abidduu in qabama.

Harka Nama Kaanii Read More »

Nama gaara irraa utaalu

Ani Bilisa

Ani Bilisa Suuraan kan Sasin TipchaiPixabay irraa Jiruu namni sodaaf guddatti herrege, humnasaa horadhee beekee yoon dalage; Jireenya yarannaan, naaf tuffatee namni, fedhasaa qabaadhee, yoon fudhadhee ani, ani bilisa. Isan wallaalu beekee, isan beeku yoon wallaale, sammuu kootiin yaadee, ija kootiin yoon ilaale; Barbaacha waanan fedhuu, yoon dhibeef hin taane, baqa waan hin feenee, yoon biyyaa hin baanee, ani bilisa.

Ani Bilisa Read More »

hiriyoota lama karaa deeman

Hiriyoota Lama

Hiriyoota Lama Bar tokko hiriyoota lamatu waliin karaa adeemuuf ka’an jedhama. Hiriyoota kana keessa inni tokko miilli isaa dhibamaa (naafa) ture. Karaan isaa adeeman immoo fagoo fi bosona dheeraa kan qabu ture. Karaa kana qabatanii osooma adeemanii yommuu bosona walakkaa ga’an, bineensi goljaa jedhamu utuu itti dhufu fagootti argan. Bineensa kun immoo uumama isaan waan du’aa hin nyaatu jedhama. Hiriyootni kun bineensa kana yommuu argan waan godhan wallaalanii baay’ee rifatan. Suuraan kan 👀 Mabel Amber : Pixabay irraa Yeroo bineensi kun itti dhiyaachaa dhufu, inni fayyeelessi dheessuun muka kore. Inni dhibamaan immoo fiiguu waan hin dandeenyeef bineensi kana irraa hafuudhaaf fala dhahate. Falli isaas, nama du’e fakkaatee ciisuudhaan bineensa kana ofirra dabarsuu yaaluu ture. Akkuma yaadettis, hafuura isaa balleessuudhaan akka nama du’eettis ni ciise. Goljaan yommuu bira ga’u, gadi jedhee gurra isaa fuunfatee du’aa waan itti fakkaateef bira dabree adeeme.  Ergaa bineensi kun fagaatee booda hiriyaan inni muka kores ni bu’e. ‘Goljaan gurra keetti jedhee maal sitti hime?’ jechuudhaanis hiriyaa isaa gaafate. Hiriyaan isaa inni dhibamaan immoo, “lammata hiriyaa si gatee dheessuu wajjin hin adeemin” naan jedhe jechuun deebiseef jedhama.

Hiriyoota Lama Read More »

As Baane

Baga gammaddan! baga gammadne! Kanneen obsaan nu eegaa turtan maraaf galanni keenya danuu dha. Guyyaa har’aa Fulbaana 7, 2021 marsariitiin haajamee tajaajila isaa kan jalqabaa mammaaksa qabachuun gadi dhiifamee jira. Mammaaksota muraasa qubee ittiin eegalaniin qindaa’an liinkii armaan gadii irraa argachuu dandeessu. Mammaaksa Hanga saanduqni duubdeebii fuula kanaaf banamutti karaa yaada keessan ittiin nuun ga’uu dandeessan akka armaan gadiitti isiniif qindeessineerra. Yaadaa fi gaaffii yoo qabaattan gola marii armaan gadii irratti hirmaachuu ni dandeesu!

As Baane Read More »