Haajamee

Fuuldura

Barruulee

Dhimmoota jireenyaa hedduu irratti

Galfata Duuba Koo

Galfata Duuba Koo

Galfata Duuba Koo Bosona keessatti daandiin koo bakka lamatti na…

Warraaqsa Xiqqaa

Warraaqsa Xiqqaa

Warraaqsa Xiqqaa Galaanni bakka bulu hin beekne dhakaa gangalchee deema.…