Haajamee

Fuuldura

Oduu

As Baane

Baga gammaddan! baga gammadne! Kanneen obsaan nu eegaa turtan maraaf galanni keenya danuu dha. Guyyaa har’aa Fulbaana 7, 2021 marsariitiin haajamee tajaajila isaa kan jalqabaa mammaaksa qabachuun gadi dhiifamee jira. Mammaaksota muraasa qubee ittiin eegalaniin qindaa’an liinkii armaan gadii irraa argachuu dandeessu. Mammaaksa Hanga saanduqni duubdeebii fuula kanaaf banamutti karaa yaada keessan ittiin nuun ga’uu dandeessan akka armaan gadiitti isiniif qindeessineerra. Yaadaa fi gaaffii yoo qabaattan gola marii armaan gadii irratti hirmaachuu ni dandeesu!

As Baane Read More »