Haajamee

Fuuldura

Deebii Hibboo

Gaafii: Warri gama sana hanxaxiidhaan balbala cufatu.
Deebii: Ija
Gaafii: Sabbata hayyoo maree mareen dadhabe.
Deebii: Karaa
Gaafii: Arraba hin qabu daaraa fi awwaara harraaba.
Deebii: Qilleensa
Gaaffii: Karaan gibee naannoo naannoo.
Deebii: Gundoo
Gaaffii:
Bixxilleen lamaan gaaratti hirkatte.
Deebii: Gurra
Gaaffii: Hamma majii geessii biyya waliin geessi.
Deebii: Aduu
Gaaffii: Afur taatee boolla tokkotti fincoofti.
Deebii: Mucha Loonii
Gaaffii: Abbaan bokkuu marmaratee rafe.
Deebii: Boqqolloo/Boqqollaa
Gaaffii: Fannisan fannoo hin qabduu teessisan teesso hin qabdu.
Deebii: Killee/Hanqaaquu
Gaaffii: Ana hoo ni waamanii, siin maaltu waamee?
Deebii: Gaaddidduu