Duudha

Duudha

Duudha | Naannoo magariisa

Gaaf tokko (booda jechuu),
joorri golobamee,

Tartiiba darabeen
yoon kottuu waamame,

Ani faffagaadhus
deemee biyyaa,

Faajjii fi fakkii ta’a
hojiin kiyyaa.

Haa guddatu haa xinnaatu,
homaa miti hammi isaa

Gaafan deemu xumuradhee,
gaaddidduu koo nan hambisa;

Faana miillaa awwaara irraa,
ifuu baatus dimimmisaa

Akkan ture dubbateetuu,
duudhaa kiyyaa mumul’isa.

Fiigee injifadhuu,
kuusaa goonfoo mootii,

Ciisee rurruuqadhus,
jiidhaa godoo kootii,

Asittin hambisa,
fuudhee manaa hin ba’u,

Fakkaattii lafarraa
faana miillaa ta’u.

Ofitti hir’isee
warra kaaniif godhus,

Nama akka kootiif
garaa laafuu didus

Diigus, ijaarus,
ammaan boodaa,

Ni tuulama, ni kuufama,
kunis duudha.

Waan jabduu dalagee
yoon uumama fure,

Garaa kootiif jedhee
yoon ardii unkure,

Akkan kaa’eetti akkan taa’eetti,
waanta jiru,

Danaa godhee boca,
homaa naa hin jijjiiru.

Tuffatamuu
badiin kuusee,

Fudhatamuu
bu’aan buusee

Shira hin beekuu,
loogii fi qooddaa,

Qulqulluu dha,
waanti boodaa.

Kana duudhi,

Kana duuti.

5 1 Filadhaa
Qabxii Maxxansaa
Galmaayi
Dursaa natti himaa
guest
2 Yaadota
Duubdeebiiwwan keessaa
Yaada mara ilaali
Fedhassa Michael

Really Amazing!