Haajamee

Anaa Dhufu! Marsariitiin kun haajaa keessan hedduuf bakka deebii argattan. 

Haajaawwan

Mammaaksa

Mammaaksota maanguddootaa

Walaloo

Walaloowan gosa adda addaa

Oduu Durii

Oduuwwan Durii.

Asoosama

Asoosama gaggabaaboo

Tapha

Taphoota adda addaa.

Baacoo

Baacoowwan adda addaa

Barnoota

Mana Barumsaa

Barroo

Mana Kitaabaa

Gabaa

Bakka Bittaa fi Gurgurtaa