Haajamee

Fuuldura

Haajamee

Haajaa Keessan Hedduuf

Bakka haajaa keessan hedduuf deebii irraa argattan. Gola mammaaksotaa, walaloowwanii, oduuwwan durii fi kanneen biroo. Akkasumas bittaa meeshaalee fi tajaajilawwan adda addaa gabaa Amazon irraa.

Haajamee

Meeshaalee Amazon asirratti argaman bitachuudhaan Haajamee jajjabeessaa!

Egeree Haajamee

Haajameen pirojektii itti fufiinsaan dalagamuu dha. Tajaajilawwan armaan olitti caqasaman irratti dabalataan ji’aan yookaan waggaan waantotni haaraan hedduun akka dabalaman kabajaan isin beeksifna. Pirojektoota yeroo gabaabaa hojjetamaa jiranii fi sadarkaa isaan irra jiran ilaaluuf liinkii armaan gadii cuqaasaa.