Galfata Duuba Koo

Galfata Duuba Koo

Bosona keessatti daandiin koo bakka lamatti na jalaa hiramnaan, isa baay’ee irra hin adeemamne filadhe. Kunis garaagarummaa guddaa fide.

Robert Frost

Hubachiisa: Barruun kun waggoota muraasa dura marsariitii ‘Hin Mukaahinaa’ jedhamu irratti kan maxxanfamee turee dha. Yeroo ammaa marsariitiin sun dalagaa irra waan hin jirreef, barruuleen achi irra turan, jijjiramoota muraasa waliin gara kanatti godaansifamaa jiru.

Akka yaada kootti, waanta fuuldura koo jiru nan arga, yoon argeef. Dhuguma yoon argeef, na arga. Maarree hamaas ta’u gaarii, durseen irraa maqa, yookaan itti dhaqa. Durri koo dukkana hin qabu kaa-yoo qabaates dafee ittii hiiqeen gara ifaatti baqadha. Gaafan arguu dhabu malee, utuun arguu gaafan jaamu, utuun dhaga’uu anatu beekaadhaan gaafan mataa jabaadhu malee. Gaafa sana badiin, inni, ‘fuula dugda’ ta’e, ‘ifa dukkana’ee’ dha. Isaaf immoo falli ardiirras, samiirras hin argamu.

Duubi koo inni dukkanaan guutuu garuu na sodaachisa, na naasisa. Natti hin mul’atu, dhufeema narra bu’a. Yookaan deemeen itti dirma, akka kiyyoo dhokataa. Jalaa miliquun isaas ta’e, irraa baraaramuun isaa dukkana. Yommuu duraa, utuu ani quba hin qubaatin dhufa, kun akka dhiyaa ti. Jalaa ba’uuf tattaffiin godhus tarkaanfii taatu taate (trial and error) ti malee itti yaadee, xiinxalee waanan godhu miti-halkani kaa!

Kanumaafan duuba koof namni na hin komatin jedha. Waanan hin argineef, badii narratti hin lakkaa’amin. Dukkana iji kiyyaa keessa dabarsee hin argineef, ‘naaf danda’aa’ qofan jedha. Ani hin argu taanaan, isa arguun ‘maaloo qaroo naaf ta’i’ jedhaan.

Duuba koo

Dukkana 1ffaa

Jijjiiramootni fi haalotni ani quba hin qabne, kan barootni ofuma isaaniitii qabatanii adeeman, utuun itti hin yaadin, qophii tokko illee utuun hin godhin natti dhufanii utuman fiiguu yommuu duubatti na gotatanii, kun duuba kooti-halkan limixii. Naasuun isaa sodaattuu fi shakkituu na godha. Jalaa ba’uuf tattaaffiin godhus immoo irra deddee’ee waan na kuffisuuf, baay’inni mucuca isaa jireenya na jibbisiisa. Yeroo kam irra caalaa utuun yaaluu fi tattaafaadhuu, akkuma yeroo kaanii yoon kufee, obsan dhaba, mogoleen dhagaa dha jedhee amanadhus laafee bishaan ta’a.

Dhiya mitiiree kun, yeroo itti qaratti adeemanii dhaa?

Dukkana 2ffaa

Yaada koo duuba, dogoggoree, dadhabbii uumamaan gaafan nama miidhu-namootnis aariin yommuu natti banbanan, fuula isaanii irraa dheekkamsaa fi nyaara guuruu yeroon dubbisuu, yookaan akkuma koo se’ee gaaf tokko ijaa natti ba’uu laata jedhee yeroon yaaduu, kun duuba kooti-dhiya suukanessaa. ‘Maaloo sitti baleessee naaf dhiisi’ jechuu irra dheekkamsa dheekkamsaan deebisuutu dhufaa laata? Anoo hin beeku. Dukkana kaa! Borii narraa fagoo dha, ija kootti hin mul’atu. Namootni kun bor ijaa naratti ba’u jedheenii-sodaa boriin hidhameen har’a koo saamama-yoon arge malee. Ifa malee immoo ija qofaan hin argan.

Hin golollisnee ree amma?

Dukkana 3ffaa

Namootni muraasni hiriyummaa fakkeessanii garuu immoo sagantaa nama miidhuu qabatanii, diinummaa horachuun isaaniif homaa kan hin taane gaafa natti dhufanii, kun duuba kooti-galgala nama naasisu. Dhufaatiin isaanii hamaa hin qabu, hiriyaan kami iyyuu dursee keessummaa waan tureef. Na miidhuun isaaniis homaa miti-barumsa naaf ta’a-amala koo qara. Diinummaa garuu garaan koo naaf hin fudhatu-inni dukkana badiisaa ti. Biyya lafa kana gubbaa dhaa, isa hamaa sana malee diina namaa tokko illee qabaachuu hin barbaadu. Hiriyaamatu diina ta’aa laata? Diinummaa waanan jibbuufan hiriyummaa sodaadha.

Kun dukkana mitii ree?

Dukkana 4ffaa

Namatti waa mufadhee, onneen koo ho’ee akka hurki gannaa bokkaa roobsuuf ol aaru, achi ol gara qomaatti dhufee utuu natti dhagahamuu yommuu arrabsoo, ijaa baafannaa roobsuuf hurkuu, kun duuba kooti-dukkana quba hin keessifne. Yommuu kana nama laman ta’a. Ani inni tokko obsi jedhee na dheekkama. Inni kaan immoo kun obsa miti-diilallaa’ummaa dha malee naan jedhee, cabbii dheekkamsaa fi arrabsoo na roobsisa. Erga darbee immoo roobi inni obsa, gara-laafinaa fi danda’uu haree fuudhee badee, bor deebi’ee dhufaa jedheen sodaadhe. Yoo dhufes maaltu hafeef maal fudhatas?

Kun Halkan miti jettanii isin?

Dukkana 5ffaa

Lafa kana gubbaatti argamuu kootiif addunyaan kun yookaan uumaan koo waanan barbaadu kamiin iyyuu naaf gochuuf dirqamatu irra jira jedhee yaadee bullukkoo eeggattummaan gaafan bara lakkaa’uu, kun duuba kooti-halkan walakkaa. Bullukkoon koo umurii dheerinaan dulloomee buudda’ee, bososee, ciccitee gaafa qorra seensisu, dhaamocha isaafis yeroo hirribi na qabuu didu nan dallana-waaqatti-namatti-lafatti.

Kanaan eenyuutu guyyaa dha jedhaa?

Dukkana 6ffaa

Sossobbii ifaan oofamee, natti fakkatee yookaan oduu namaan, eebbatu jira jennaan ofii koo irraa, qe’ee koo irraa godaanee, booda waanti hundumtuu akkan yaade, akka jedhame ta’uu yoo dide kun duuba kooti-dukkana fokkisaa. Guyyaas fiigee, halkanis fiigee, yeroo namaattis hojjedhee, yeroo bineensaattis hojjedhee dadhabbiin koo fi waanti ani argadhu tasuma yeroo wal madaaluu diduu bariitu sichi yoon jedhe maaltu na himataa?

Galfata yoon jedhe malee. Galfata dura koo-utuun arguu yoon hin argine, utuun dhagahuu yoon gurra qabadhe, natu beekaan yoon boquu jabaadhe. 

Galfata yoon jedhe malee. Galfata duuba koo. Isa ani hin argine, isa ani hin beekne. Isan yaada xiqqaa kanaan xiinxalee bira hin geenye. Duuba koo galfatan sitti kennadha yaa Uumaa koo!!.

Kabajaa fi galata guddaa waliin!

3.5 2 filannoowwan
Qabxii Maxxansaa
Galmaayi
Dursaa natti himaa
guest
0 Yaadota
Duubdeebiiwwan keessaa
Yaada mara ilaali