Habalaka

Habalaka

Daandii Wal-xaxaa
Suuraan kan Timo Volz - Unsplash irraa

Sagal mo’atamee,

tokko injifata,

Dhibbatu barbaada, 

kudhantu argata;

Dhagaan irra keessa, 

warqeen keessa lafaa,

Gaariin hin argamuu, 

gadheen irraa hafaa.

Dhooksaa fi seerri addunyaa, 

icciitii uumamaa,

Tartiibni haalotaa, 

sochiin waan hundumaa

Toorri isaa wal xaxaa, 

baruun salphaa miti,

Lafti kun dhoksaa ishee, 

eenyuutti himtee beekti?

Isa dhibbi fiigee, 

tokkoof karaa ciru,

Isa tokko argatee, 

kumaatamaaf hiru,

Isa inni yaale

homaa argachuu dhabe,

Isa inni dhiise’ immoo, 

ba’aasaa dadhabe.

Isa yaada qabu, 

karaa itti dheeressa,

Warra karaan tufii, 

yaadatu isaan dheessa;

Abbaa umurii dhibbaaf, 

hiikaan jiruu hin galtuu,

Kan waan guddaaf eegan, 

umurii isaatu yartuu;

Warri dhugaa beeku, 

harka gabaabbate,

Qabna immoo kan jedhan, 

haqni irraa fagaate,

Namni safuu qabuu,

bulchuutti hin dhiyaannee,

Inni abbaa aangoo immoo 

waaqa iyyuu hin sodaanne;

Addunyaan namaa kun, 

duruu habalaka,

Fedhii wal hin gitne, 

bakka wal hankaakaa;

Waanti hin barbaadamne 

jira lafaa guutee,

Isa namni fedhu 

dhabne achi buutee.

Beeksisa

5 1 Filadhaa
Qabxii Maxxansaa
Galmaayi
Dursaa natti himaa
guest
0 Yaadota
Duubdeebiiwwan keessaa
Yaada mara ilaali