Harcummee

Harcummee

Kaleessi har’aaf,

kan kuuse dabarsaa,

har’i immoo boritti;

Waanti badu hin jiru,

naanna’eema dhufa,

jireenyi akkasitti.

Sanyiin yeroo dabre,

onnadhee facaasee,

hamaas ta’u tolaa;

Biyyoo seenee hin hafuu,

mataa ol baafatee,

amma nyaataaf oola.

Innan har’a harkisee,

yaasee dhedheeressu,

bor karaa na danqa;

Haafan guuree baadhus,

 ba’aa eelchaa ta’ee,

gatiittii na quuqa.

Utuun itti hin yaadin,

tarkaanfiin fudhadhu,

inni amma murtoo;

Bor misee dagaagee,

firii isaa godhatee,

anaafta’a bultoo.

Harcummeen adabaa,

isa qabannoon isaa,

anuma harka jiruu;

Isa na kukkutee,

dhiigsee mammadeessee,

nafa na cicciru.

Akka xoofoo summii,

nama jalaa dhoksee,

harka koon haguugu;

Addi utuu hin qoncoorin,

nyaara utuun hin guurin,

isan jigsee dhugu.

Beeksia

Suuraa armaan gadii irra yookaan batanii suura jala jiru cuqaasuun kitaaba kana bitadhaa!

0 0 filannoowwan
Qabxii Maxxansaa
Galmaayi
Dursaa natti himaa
guest
2 Yaadota
Duubdeebiiwwan keessaa
Yaada mara ilaali
mohammed

Qalamnikee hin gu’in!!