Qabxii Gadaanaa

Situ basse natu dhuga.

Bassaan koo calala, dubbiin ni marara.

Kan koo qadaada qabeetti, kan kee fagaara sareetti.

Adaamiitti naanna’i, ijaajjiitti raamma’i.

Muka gugguufaa jala ba’i, dhudhuufaa bara ba’i.

Kana caalaa danda’ee sin arrabsuu…

Beeksisa

Bitadhaa!