Hibboo

Hibboo

Tapha hibboo kana irratti yoo injifatte (100 keessaa 50 ol yoo argatte) ni eebbifamta. Yoo qabxii gadaanaa aragtte garuu fulluqqeetu sirraa kaafama - dhiifama guddaa.

5 1 Filadhaa
Qabxii Maxxansaa
Galmaayi
Dursaa natti himaa
guest
2 Yaadota
Duubdeebiiwwan keessaa
Yaada mara ilaali
Lolaa

kun hojjii ajaa’ibaati! Jabaadhaa…!