Itti Qali

Itti Qali

Ilaamee

…akkas…

Hin dhufin,

ni deemtaa;

Hin jaallatin,

ni jibbamtaa;

Hin eegalin,

hin xumurtuu;

Asi hin yaadin,

ati hin turtuu.

Hin dubbatin,

baay’ee hin beektuu,

Ulaa hin tuqin, 

ol hin seentuu,

Homaa hin qabduu, 

baay’ee hin yaadin,

Waa hin argattuu, 

hin barbaadin.

— garuu mee —

Tarii siif hin ta’u,

fiixaan hin ba’u,

eelchaa baattee,

tabba baatee,

yandoo keessa,

miila raasaa,

seenta ulaa,

harka qullaa.

Yookaan siif ta’a,

dafee milkaa’a,

gamasii, gamaa,

milkiin wal waamaa,

firiin kee kalee,

kan yaadde caalee,

tolli siif dhufaa,

fuulli si ifa.

Dandii roga lamaa,

amma hin bartu dhuma;

ooltus fayyashee,

duutus guyyaashee,

wallaanii yaali,

korma itti qali,

akka isheen taatu,

amma hin hubattu,

yaaltu malee hin bartu.

yaali mee!

0 0 filannoowwan
Qabxii Maxxansaa
Galmaayi
Dursaa natti himaa
guest
1 Yaada
Duubdeebiiwwan keessaa
Yaada mara ilaali