Iyya Garaa

Iyya Garaa

Michuu koo tokkotu,
akkumti isaa raajii;

Dhiyoo afaan dammaa,
lapheen hamajaajii.

Ani mataa isaan
dhadhaa dibaa,

garaasaan isaa immoo
dhagaa didaa,

Buqqisee ilaaluufis,
heeyyaman qabamoo ree?

Akkamittan dursee argaa?
garaasaa isa burree.

Muka akka reeffaa,
duruu hin qabu miira;

Naaf nahee nan naasisu,
cabbiima isaatu jira.

Na arguuf hawwuu mitii,
boonuun isaa iyyuu ooda;

Nagaamallee naan jechuuf,
yaadachiistuu meeqa booda.

Kana mara obsee tareen,
nan jaalladhe irra caalaa,

Dadhabbii isaa dhiisee taree,
jabina isaa qofa ilaalaa;

Isa dhaabnaan iddoo namaa,
golee suuqa keessaa baasee;

Gaarummaa koof dhukkuba,
mataa bowwuu na badhaase.

Amma kan koo adda,
naaf kennname miijanamee;

Gabaa miillanaa kanaa,
natu itti miidhame.

Kunoo jibba iddoo jaalalaa,
kabaja koof tuffii quufee,

Amanamee amanachuuf
gaaffiin qabuuf mufii dhufe.

Qulqullina garaa koo,
waanta bareef dafee,

Yoo na gane michuun,
iyya malee maaltu hafe?

Kanaaf, utuu hundi ilaaluu,
daandii irra dhaabadhee,

Imimmaan lolaasee,
yoon ofii qoorfadhe,

Yoon gadoodee boo’e
hiree koo abaaraa,

Komadhus Rabbiinuu
gaaffii maalii jiraa?

5 1 Filadhaa
Qabxii Maxxansaa
Galmaayi
Dursaa natti himaa
guest
0 Yaadota
Duubdeebiiwwan keessaa
Yaada mara ilaali