Jireenya

Jireenya

Dambalii galaanaa

Orma fira ta’e, faallaa gosa gale,

Waliin galuu miiltoo fi fira walii hin tollee,

Tokko haguugaa dha, akka da’oo manaa,

Tokko immoo boca dha, annisaadhaa fi humna.

Tokko dilbii tuullaa, kuufama solloqqee

Irraan ifa malee, lafattii folloqe

Kaanis fiigaa bubbee, hoomacha qilleensaa

Miliqee godaana, ba’ee funyaan keessaa

Dha’aa walii hin qaban, gosa tokko miti;

Achii fi asii dhufan, waanuma raajii ti;

Obboon kan gubbasii, tokko immoo goodanaa,

Yoo wal hin fakkaannes, jireenyatu kana.

Jireenya, adeemuu, sosocho’uu nafaa

Jalaa miliqanii, ooluu irra lafaa

Faana miilla tokkoo isa kaan dabarsaa,

Hafuura baafachuu, habbuuqaa qilleensa

Dammaqanii rafuu, rafanii dammaquu,

Dhabamanii argamuu, dhufanii miliquu,

Biliqiitti baduu akkuma fixeensaa,

Hin eegamin dhufuu, rooba aduu keessaa,

Jireenya, beekuu-wallaaluu, addunyaa harqotaa,

Wal simachuu jaraa, firummaa diinotaa,

Jireenya, argachuu-dhabuu, makaa buburrataa,

Siif tole gammaddee, yoo dhibes maal goota?

Diigamuuf ijaarame, ijaaramuuf diigama,

Hiika biraa hin qabu jiruun ilma namaa,

Ofiin hin filatan eenyus namaa hin himu,

Deemee mana dhufa yookaan itti dirmu.

Tasa bixxilamuun laga kana seenu

Yaa’aan oofamanii bor immoo godaanu,

Dhalachuunis tasa, duutis fedhaan miti,

Fillannoon abbichaa murtoo waan bicuu ti.

Hiixatanii hin qaban, baqnis dubbii dharaa,

Abjuu fuggifamaa, xoofoo nama maraa,

Orma jechuuf keetii, keeti jechuuf orma,

Dhufuu keef sababa, turuu kee immoo morma.

Gidduu fi qarqarri isaa walii wallaalamaa,

Dhuma irraa jalqaba, jalqaba irraa dhuma,

Qabattee itti haftu, haftee itti hin qabattu,

Duumessa oofamaa, kana jireenyatu.

Godoo leexaa onaan, godhatee hafuura,

Ofii darbuu hin oolu waan darbu abuura,

Tattaaffii argachuuf, deemsi dhaabbii hin qabuu,

Bor waan jiguu hin hafne ijaarsaaf dadhabuu

Boca da’oo kanaa kan siif kenne hiree,

Lubbuu har’a qabdu ishee bor hin jirre,

Tanuma dharraadhaan meeqaaf harka aggamtaa,

Argattes yoo dhabdes, hiika maalii laata?

0 0 filannoowwan
Qabxii Maxxansaa
Galmaayi
Dursaa natti himaa
guest
0 Yaadota
Duubdeebiiwwan keessaa
Yaada mara ilaali