Kan Keetii?

Kan Keetii?

Mil’uun ija keetii kan nama addaa faana,
waan ati hin dhageenyutu gurra si waraana;

Utuu sammuu baattuu abbaa aangoo guddaa,
dalagaa hin barsiifnee namatu siif yaada.

Miilli kee kottaa’aa, atis irra hin jirtuu,
faana dhahuu malee daandii haaraa hin cirtu;

Harki kee bututee hojiif hin hiixatuu,
ajaja eeguu malee, homaa lafaa hin fuutu.

Garaan kee hadoodaa, dhiiseera sokossuu,
waanuma tokkoofuu, murtoo hin dabarsu;

Ofii heera hin qabdu, ittiin kan adeemtuu,
seer-hundee siif ta’a, shaakala namaatu.

Qaamni Waaq siif kennee, mallattoomaaf jira,
itti hin fayyadamtuu ba’aa siif ta’eera;

Atumtuu madaalii dalagaasaa hundumaa,
buusaan nafa keetii kan keetii dhugumaa?

0 0 filannoowwan
Qabxii Maxxansaa
Galmaayi
Dursaa natti himaa
guest
0 Yaadota
Duubdeebiiwwan keessaa
Yaada mara ilaali