Haajamee

Fuuldura

Oduu Durii

hiriyoota lama karaa deeman

Hiriyoota Lama

Haajamee

Hiriyoota Lama Bar tokko hiriyoota lamatu waliin karaa adeemuuf ka’an jedhama. Hiriyoota kana keessa inni tokko miilli isaa dhibamaa (naafa)...

Dubbisi
Saree Fiigu

Waraabessaa fi Saree

admin

Waraabessaa fi Saree Bar tokko waraabessa baay’ee beela’ee jirutu osoma karaa adeemuu saree qofaa adeemtu arge jedhan. Yommuu kana itti...

Dubbisi