Sillim Sillimii

Sillim sillimii

Kunoo sin eebbisaa siifan saaqaa karaa,

Harka guutii fudhu eebba guutuu garaa,

Baneen dhangalaasa sitti hin yarsu tokko,

Abaarsi sin argin irraa hafi ilmoo koo

Harki kee aggaamee sin miliqin galmi,

Midhaan kee haa gobbatu hin funaanin qarmii;

Nagaan sitti haa goruu baraan aaga argadhu,

Alaa manaan tolee jiruun kee haa badhaadhu.

Kuusaan eebba hin dhumnee sitti goru jigee,

Hamaan si ari’u sin qaqqabin fiigee,

Misii daddagaagi hongee baraarami,

Qilleensa hin habootin, abjoodhuu milkoomi.

Miilli kee haa si’atuu gufuun iddoo haa dhabu,

Yaadaanis mirgisi nuffuu sirraa haa qabu;

Galmi kee hin boora’in, fedhiin kee haa calalu,

Akka arjooma isaatti Rabbi sitti haa tolu.

Sammuun nagaa dhabuu sitti hin fidin Waaqni,

Aara galfii yaaddee sin didin hirribni;

“Sillim sillimii rafi,

Homtuu sin dhibin hafi.” — [1]

3 4 filannoowwan
Qabxii Maxxansaa
Galmaayi
Dursaa natti himaa
guest
1 Yaada
Duubdeebiiwwan keessaa
Yaada mara ilaali
Lolaa

Ameen 🙏