Haajamee

Fuuldura

Suuraawaan

Suuraawwan babbareedoo fi qulqullina gaarii qaban gadi buufadhaa

Suuraa Saree
Nama-Dhalaa-Daniel-Xavier
Suuraa Namaa - Dhiira-Justin-Shaifer-Pexel
Suuraa Annanii kan dhugaatiif qophaa'e
Aannan, Qaruuraa Aannanii