Haajamee

Fuuldura

Daandii

karaa

Karaa

Karaa Siti geessa, situ fida, Situ kenna, situ dida, Nyaara guuraa, fuula ifaa, Xoofoo hanqinaa, irra hafaa. Yeroo feetu maaddii ulfinaa, Barbaadde immoo kan salphinaa, Fageenyi kee dhuma dhabuu, Yoo dhiyaattes gaaffii hin qabu. Tabba taate, hallayyoofte, Randa taate, diriirfatte, Mummufannee, sitti hin buunu, Tola keeti nu baachuunuu. Mijachuun kee kan boqonnaa, Faar-dhabuun kee kan qorannaa, Diriirafattuu, faana tollee, Guggufattuu, sammuu collee. Yoo kennite harka guuttee, Yoo dhowwattes nyaara guurtee, Gudunfattus fuula ifaa, Gaaffii hin fidu waanti lafaa. Lafa gogaa fi dheebuu garaa, Faara tolaa fi dhangaa baraa, Wal mammakaan buburratee, Sirra jira marti guutee. Kan kennitu miilkii gaarii, Yoo gonfituu dhiphuu fi aarii, Hojiima keetu walii dalgaa, Takka bitaa takka mirgaa. Aduu saafaan qabbanooftaa, Rooba yandoon gammoojjofta, Halluun kee immoo dhugaa fi dharaa, Hin qoramtu safuu karaa! Karaa riqicha galmaa, Karaa ceesisaa namaa, Karaa baattuu hundumaa, Karaa geejiba garlamaa, Karaa gammaduu, Karaa gadduu, Karaa milkii gaarii, Karaa dhiphuu fi aarii, Karaa qorumsaa, Karaa barumsaa, Karaa rakkinaa, Karaa bal’inaa, Jalqabaa, baay’inni gufuu kee garaa na darare, Danqan heddummannaan boo’uun na marare; Mijuu fi milkii dhabuun, boqonnaa na dhowwee, Yeroo gala malee, sirraa deemuun hawwe. Har’as sin jaallannee, garuu immoo waan yaade, Maaliif akkan hin tolle hubachuun barbaade; Gurra kootti jedhee, beekaan na barsiisee, Godoo icciitii kee waa natti mul’ise. Tarii yoo mijiattee, wal qixxaatee hunduu, Galmaaf ariifatee, namni miilla hin fuudhu; Rukutee ragadaa, sirra sirbaa oolaa, Egeree hirraanfatee har’aan of sakaala; Mijachuu diduu keef dhiibuu mannaa huuruu, Yoo qalbii barsiisaan obsaan hunda taruu; Of duratti ilaallaan, iddoo mana galmaa, Yoo si dhandhamnaanii, hadhaan kee iyyuu damma.

Karaa Read More »