Haajamee

Fuuldura

duudha

Duudha | Naannoo magariisa

Duudha

Duudha Gaaf tokko (booda jechuu),joorri golobamee, Tartiiba darabeenyoon kottuu waamame, Ani faffagaadhusdeemee biyyaa, Faajjii fi fakkii ta’ahojiin kiyyaa. Haa guddatu haa xinnaatu,homaa miti hammi isaa Gaafan deemu xumuradhee,gaaddidduu koo nan hambisa; Faana miillaa awwaara irraa,ifuu baatus dimimmisaa Akkan ture dubbateetuu,duudhaa kiyyaa mumul’isa. Fiigee injifadhuu, kuusaa goonfoo mootii, Ciisee rurruuqadhus, jiidhaa godoo kootii, Asittin hambisa, fuudhee manaa hin ba’u, Fakkaattii lafarraa faana miillaa ta’u. Ofitti hir’isee warra kaaniif godhus, Nama akka kootiif garaa laafuu didus Diigus, ijaarus, ammaan boodaa, Ni tuulama, ni kuufama, kunis duudha. Waan jabduu dalagee yoon uumama fure, Garaa kootiif jedhee yoon ardii unkure, Akkan kaa’eetti akkan taa’eetti, waanta jiru, Danaa godhee boca, homaa naa hin jijjiiru. Tuffatamuu badiin kuusee, Fudhatamuu bu’aan buusee Shira hin beekuu, loogii fi qooddaa, Qulqulluu dha, waanti boodaa. Kana duudhi, Kana duuti.

Duudha Read More »