Haajamee

Fuuldura

hordofuu

Kan Keetii?

Kan Keetii? Mil’uun ija keetii kan nama addaa faana, waan ati hin dhageenyutu gurra si waraana; Utuu sammuu baattuu abbaa aangoo guddaa, dalagaa hin barsiifnee namatu siif yaada. Miilli kee kottaa’aa, atis irra hin jirtuu, faana dhahuu malee daandii haaraa hin cirtu; Harki kee bututee hojiif hin hiixatuu, ajaja eeguu malee, homaa lafaa hin fuutu. Garaan kee hadoodaa, dhiiseera sokossuu, waanuma tokkoofuu, murtoo hin dabarsu; Ofii heera hin qabdu, ittiin kan adeemtuu, seer-hundee siif ta’a, shaakala namaatu. Qaamni Waaq siif kennee, mallattoomaaf jira, itti hin fayyadamtuu ba’aa siif ta’eera; Atumtuu madaalii dalagaasaa hundumaa, buusaan nafa keetii kan keetii dhugumaa?

Kan Keetii? Read More »