Haajamee

Fuuldura

oduu durii

hiriyoota lama karaa deeman

Hiriyoota Lama

Hiriyoota Lama Bar tokko hiriyoota lamatu waliin karaa adeemuuf ka’an jedhama. Hiriyoota kana keessa inni tokko miilli isaa dhibamaa (naafa) ture. Karaan isaa adeeman immoo fagoo fi bosona dheeraa kan qabu ture. Karaa kana qabatanii osooma adeemanii yommuu bosona walakkaa ga’an, bineensi goljaa jedhamu utuu itti dhufu fagootti argan. Bineensa kun immoo uumama isaan waan du’aa hin nyaatu jedhama. Hiriyootni kun bineensa kana yommuu argan waan godhan wallaalanii baay’ee rifatan. Suuraan kan 👀 Mabel Amber : Pixabay irraa Yeroo bineensi kun itti dhiyaachaa dhufu, inni fayyeelessi dheessuun muka kore. Inni dhibamaan immoo fiiguu waan hin dandeenyeef bineensi kana irraa hafuudhaaf fala dhahate. Falli isaas, nama du’e fakkaatee ciisuudhaan bineensa kana ofirra dabarsuu yaaluu ture. Akkuma yaadettis, hafuura isaa balleessuudhaan akka nama du’eettis ni ciise. Goljaan yommuu bira ga’u, gadi jedhee gurra isaa fuunfatee du’aa waan itti fakkaateef bira dabree adeeme.  Ergaa bineensi kun fagaatee booda hiriyaan inni muka kores ni bu’e. ‘Goljaan gurra keetti jedhee maal sitti hime?’ jechuudhaanis hiriyaa isaa gaafate. Hiriyaan isaa inni dhibamaan immoo, “lammata hiriyaa si gatee dheessuu wajjin hin adeemin” naan jedhe jechuun deebiseef jedhama.

Hiriyoota Lama Read More »