Haajamee

Fuuldura

qaawwaa

Suphaa

Suphaa Kaleessi kaleessuma, har’i immoo guyyaa haaraa, Maqaa wal fakkiin waamnus, hundumtuu garaagara. Hidhaa isaan gidduu jirutu, xaxaa fakkaatetu malee, Quba iyyuu wal hin qaban, guyyootni kun tokkollee. Waqxiilee faana hin jiru, ujummoon dhaamsa ergu, Sammuutu baatee deema, dhiphuun lafaas hin margu; Ija kanaa fi gurratu, boca uumuu jaallata, Fokkataa ammaa kalaqee, egereetti darbata. Barri darbe du’eera, hin bocu bara dhufu, Kaleessa qofaa yaadnaan, faayidaa malee hafu; Gowwaan bor quba hin qabne, qaamni utuu jiruu biyyana, Sammuunsaa jaarraa hafe, asi hin jiru miillana. Caasaa uumamaa arginuun, waanta meeqa madaalle, Humna qabeessi hin jiru, tokkittii yeroo malee; Yeroo faana shubbisee, martuu erga haaromee, Kanafaa arguu dhabnaan, sammuun keenyaa dulloome. Meeshaa faayidaa keenne, cabnaan amma gatanii? Haala dabaa dhokatu, deemnaan hamma badanii? Jiruu ardii bubbee dha, bulee garagaggalaa, Homtuu dhaabatee hin hafu, biiftuu kana gajjallaa. Dhibeen har’a baay’ate, roobeetu darbee sokka; Kafana eda cites, maaltu amma suphaa dhorkaa? Iftaan jabaachuu mala, inni dheengadda laafe, Kabanii dhaabuun jira, manni yoom hafa duufee? Ogeeyyiimti namaayyuu, meeshaa jala cabetuu, Warqee fi meetiin faayanii, albuudafaan erbatu, Fottoquun badduu hin baasu, inni yeroof miidhama, Dhoksaa kuufatu qaba, booddee isaatu miidhaga.

Suphaa Read More »