Haajamee

Fuuldura

walaloo

Duudha | Naannoo magariisa

Duudha

Duudha Gaaf tokko (booda jechuu),joorri golobamee, Tartiiba darabeenyoon kottuu waamame, Ani faffagaadhusdeemee biyyaa, Faajjii fi fakkii ta’ahojiin kiyyaa. Haa guddatu haa xinnaatu,homaa miti hammi isaa Gaafan deemu xumuradhee,gaaddidduu koo nan hambisa; Faana miillaa awwaara irraa,ifuu baatus dimimmisaa Akkan ture dubbateetuu,duudhaa kiyyaa mumul’isa. Fiigee injifadhuu, kuusaa goonfoo mootii, Ciisee rurruuqadhus, jiidhaa godoo kootii, Asittin hambisa, fuudhee manaa hin ba’u, Fakkaattii lafarraa faana miillaa ta’u. Ofitti hir’isee warra kaaniif godhus, Nama akka kootiif garaa laafuu didus Diigus, ijaarus, ammaan boodaa, Ni tuulama, ni kuufama, kunis duudha. Waan jabduu dalagee yoon uumama fure, Garaa kootiif jedhee yoon ardii unkure, Akkan kaa’eetti akkan taa’eetti, waanta jiru, Danaa godhee boca, homaa naa hin jijjiiru. Tuffatamuu badiin kuusee, Fudhatamuu bu’aan buusee Shira hin beekuu, loogii fi qooddaa, Qulqulluu dha, waanti boodaa. Kana duudhi, Kana duuti.

Duudha Read More »

Suphaa

Suphaa Kaleessi kaleessuma, har’i immoo guyyaa haaraa, Maqaa wal fakkiin waamnus, hundumtuu garaagara. Hidhaa isaan gidduu jirutu, xaxaa fakkaatetu malee, Quba iyyuu wal hin qaban, guyyootni kun tokkollee. Waqxiilee faana hin jiru, ujummoon dhaamsa ergu, Sammuutu baatee deema, dhiphuun lafaas hin margu; Ija kanaa fi gurratu, boca uumuu jaallata, Fokkataa ammaa kalaqee, egereetti darbata. Barri darbe du’eera, hin bocu bara dhufu, Kaleessa qofaa yaadnaan, faayidaa malee hafu; Gowwaan bor quba hin qabne, qaamni utuu jiruu biyyana, Sammuunsaa jaarraa hafe, asi hin jiru miillana. Caasaa uumamaa arginuun, waanta meeqa madaalle, Humna qabeessi hin jiru, tokkittii yeroo malee; Yeroo faana shubbisee, martuu erga haaromee, Kanafaa arguu dhabnaan, sammuun keenyaa dulloome. Meeshaa faayidaa keenne, cabnaan amma gatanii? Haala dabaa dhokatu, deemnaan hamma badanii? Jiruu ardii bubbee dha, bulee garagaggalaa, Homtuu dhaabatee hin hafu, biiftuu kana gajjallaa. Dhibeen har’a baay’ate, roobeetu darbee sokka; Kafana eda cites, maaltu amma suphaa dhorkaa? Iftaan jabaachuu mala, inni dheengadda laafe, Kabanii dhaabuun jira, manni yoom hafa duufee? Ogeeyyiimti namaayyuu, meeshaa jala cabetuu, Warqee fi meetiin faayanii, albuudafaan erbatu, Fottoquun badduu hin baasu, inni yeroof miidhama, Dhoksaa kuufatu qaba, booddee isaatu miidhaga.

Suphaa Read More »

karaa

Karaa

Karaa Siti geessa, situ fida, Situ kenna, situ dida, Nyaara guuraa, fuula ifaa, Xoofoo hanqinaa, irra hafaa. Yeroo feetu maaddii ulfinaa, Barbaadde immoo kan salphinaa, Fageenyi kee dhuma dhabuu, Yoo dhiyaattes gaaffii hin qabu. Tabba taate, hallayyoofte, Randa taate, diriirfatte, Mummufannee, sitti hin buunu, Tola keeti nu baachuunuu. Mijachuun kee kan boqonnaa, Faar-dhabuun kee kan qorannaa, Diriirafattuu, faana tollee, Guggufattuu, sammuu collee. Yoo kennite harka guuttee, Yoo dhowwattes nyaara guurtee, Gudunfattus fuula ifaa, Gaaffii hin fidu waanti lafaa. Lafa gogaa fi dheebuu garaa, Faara tolaa fi dhangaa baraa, Wal mammakaan buburratee, Sirra jira marti guutee. Kan kennitu miilkii gaarii, Yoo gonfituu dhiphuu fi aarii, Hojiima keetu walii dalgaa, Takka bitaa takka mirgaa. Aduu saafaan qabbanooftaa, Rooba yandoon gammoojjofta, Halluun kee immoo dhugaa fi dharaa, Hin qoramtu safuu karaa! Karaa riqicha galmaa, Karaa ceesisaa namaa, Karaa baattuu hundumaa, Karaa geejiba garlamaa, Karaa gammaduu, Karaa gadduu, Karaa milkii gaarii, Karaa dhiphuu fi aarii, Karaa qorumsaa, Karaa barumsaa, Karaa rakkinaa, Karaa bal’inaa, Jalqabaa, baay’inni gufuu kee garaa na darare, Danqan heddummannaan boo’uun na marare; Mijuu fi milkii dhabuun, boqonnaa na dhowwee, Yeroo gala malee, sirraa deemuun hawwe. Har’as sin jaallannee, garuu immoo waan yaade, Maaliif akkan hin tolle hubachuun barbaade; Gurra kootti jedhee, beekaan na barsiisee, Godoo icciitii kee waa natti mul’ise. Tarii yoo mijiattee, wal qixxaatee hunduu, Galmaaf ariifatee, namni miilla hin fuudhu; Rukutee ragadaa, sirra sirbaa oolaa, Egeree hirraanfatee har’aan of sakaala; Mijachuu diduu keef dhiibuu mannaa huuruu, Yoo qalbii barsiisaan obsaan hunda taruu; Of duratti ilaallaan, iddoo mana galmaa, Yoo si dhandhamnaanii, hadhaan kee iyyuu damma.

Karaa Read More »