Umurii

Umurii

Qocaa
Suuraan kan Pexels Pixabay irraa

Isa hin qabneen hawwamaa,

isa qabuun balfamaa,

Kumaan baarbaadamtee,

qubaan lakkaawamte;

Gabaabbannaan si dheeressu,

yarachuu kee martuu dheessu,

Ol dheerannaan si cicciru,

akkas jirta, yoo kun jiruu.

Yookaan sin himanii

yookaan hir’isanii;

Tokkoo, sirra tara,

gariin sirra tura;

Afaan nama maraa,

sitti soba bara.

An bilchaadhe jedha,

xinnaan afaan collee,

daa’imatti of hima,

guddaan akka ijoollee.

Akkasumaa erga durii?

sii mooji! yaa umurii;

Nu sin miine lakkii,

situ hin qabu milkii.

Me anuu sin gaaffa,

yaa ishee ka kootii,

Kanan gatee dabre,

addunyaa fagootti;

Umurii koo, hiriyee koo,

waliin tarree dhibee fi rakkoo,

Ana faana kaatee,

maaf na biraa hafte?

Akka ati hin guddannee,

baatee akka hin mul’anne,

Sirra keenye ciqilee,

biyyis, anis siin hille,

Ye umuri! obboleettii guyyaa,

maaluma siif wayyaa?

3.6 5 filannoowwan
Qabxii Maxxansaa
Galmaayi
Dursaa natti himaa
guest
4 Yaadota
Duubdeebiiwwan keessaa
Yaada mara ilaali
Araarsaa

Ajaa’iba! Itti fufee haa burqu

admin

Galatoomaa!

Bilee Ebrahim

Jabaadhu dhiiro. Baayyee gaariidha!

Lolaa

Jabaadhu hiryaa gaarii!