Haajamee

Fuuldura
Tole, Maali?

Haajameen marsariitii Afaan Oromoon tajaajiloota hedduu akka kennuuf yaadamee kalaqamee dha. Kan bu’uureffame Hagayya 2021 yommuu ta’u, yeroo ammaa tajaajilota muraasa qofa qabatee as ba’e. Gara fuulduraatti waantotni hedduun itti dabalamaa adeemu. Kanneen armaan gadii dhimmoota yeroo dhiyootti eegalanii dha.

 1. Mammaaksa
 2. Walaloo
 3. Oduu Durii
 4. Asoosama
Tole, Maali?

Haajameen marsariitii Afaan Oromoon tajaajiloota hedduu kennuuf yaadamee kalaqamee dha. Kan bu’uureffame Hagayya 2021 yommuu ta’u, yeroo ammaa tajaajilota muraasa qofa qabatee as ba’e. Gara fuulduraatti waantotni hedduun itti dabalamaa adeemu. Kanneen armaan gadii dhimmoota yeroo dhiyootti eegalanii dha.

 1. Mammaaksa
 2. Walaloo
 3. Oduu Durii
 4. Asoosama
Tole, Maali?

Haajameen marsariitii Afaan Oromoon tajaajiloota hedduu akka kennuuf yaadamee kalaqamee dha. Kan bu’uureffame Hagayya 2021 yommuu ta’u, yeroo ammaa tajaajilota muraasa qofa qabatee as ba’e. Gara fuulduraatti waantotni hedduun itti dabalamaa adeemu. Kanneen armaan gadii dhimmoota yeroo dhiyootti eegalanii dha.

 1. Mammaaksa
 2. Walaloo
 3. Oduu Durii
 4. Asoosama

Tajaajiloota Haajamee

Sadarkaa Raawwii

Mammaaksa
Mammaaksa 50%
Walaloo
Walaloo 25%
Oduu Durii
Oduu Durii 20%
Asoosama
Asoosama 15%
Baacoo
Baacoo 10%
Taphoota
Taphoota 10%

Pirojektootni hin eegalamnes danuu dha. Fuulli kun yero yerootti kan haareffamu yommuu ta’u, dhimmoota haaraa dabalaman immoo fuula oduu irratti isin beeksifna.