Wal Diddaa

Wal Diddaa

Suuraan kan Thomas Wolter - Pixabay Irraa

Gaafa daboo ijaarsaa, guungumaa,

Warraaqsa diigamsaaf, wargamaa;

dabsuunii cabsuutti, birmannaa gammadaa,

qajeelchuu fi suphuutti, tumsarraan baqadha.

Gudunfii gaafannaan muddaan itti cimsaa,

isan harkaan hidhetu ilkaan nattii cabsa;

arrabsoo fi tuffiidhaaf harrabni akka hiddaa,

jajuu himi jennaan dubbachuu iyyuu dida.

Afeerraa bittimsuuf, dhidhimnuu naaf asii,

Gaara iyyuu nan yaaba dhimmamee gaafasi;

Kunuunsi immoo jennaan ooyiruu manduubee,

Innuu nattii hiiqee, dhaquusaan dadhabe.

Cabsuutti inni colleen, suphuutti inni cookkoo,

Kan naaf hin qabamne, gortuun namummaa koo;

Nuffuuf humna hin dhabuu, eeguutu itti cime,

Diigee balleessuutti tokkumaan dhidhime.

Kunoo naafuu gaaffii, wal-diddaa hin hiikamnee,

Kiyyoo fuggifamaa, hibboo deebii hin qabne;

Uumama kootii moo kana natu fidee?

Waan mishaa filachuu, sammuun maaliif didee?

Beeksisa

5 1 Filadhaa
Qabxii Maxxansaa
Galmaayi
Dursaa natti himaa
guest
0 Yaadota
Duubdeebiiwwan keessaa
Yaada mara ilaali