Haajamee

Fuuldura

Walaloowwan

Walaloowaan gaggabaaboo fi dheerina giddu-galeessaa qaban keessaa filachuun kan feetu dubbisi

Wal Diddaa

Wal Diddaa

Wal Diddaa Suuraan kan Thomas…

Itti Qali

Itti Qali

Itti Qali Ilaamee …akkas… Hin…

Akkuma Namaa

Akkuma Namaa

Akkuma Namaa Anaa yii, ani…

Yoomi?

Yoomi?

Yoomi? Karaa isaa ciree, waa…

Jireenya

Jireenya

Jireenya Orma fira ta’e, faallaa…

Duudha

Duudha

Duudha Gaaf tokko (booda jechuu),joorri…

Sillim Sillimii

Sillim Sillimii

Sillim sillimii Kunoo sin eebbisaa…

Suphaa

Suphaa

Suphaa Kaleessi kaleessuma, har’i immoo…

Karaa

Karaa

Karaa Siti geessa, situ fida,…

Harcummee

Harcummee

Akka xoofoo summii, nama jalaa…

Wallaansoo Waadaa

Wallaansoo Waadaa

Eeyyee dhamaateetta, kunoo dhugaa turee,…

Iyya Garaa

Iyya Garaa

Iyya Garaa Michuu koo tokkotu,…

Kan Keetii?

Kan Keetii?

Kan Keetii? Mil’uun ija keetii…

Umurii

Umurii

Umurii Suuraan kan Pexels Pixabay…

Dukkana

Dukkana

Dukkana Suuraan kan Leonardo Espina…

Harka Nama Kaanii

Harka Nama Kaanii

Harka Nama Kaanii Suuraan kan…

Ani Bilisa

Ani Bilisa

Ani Bilisa Suuraan kan Sasin…