Wallaansoo Waadaa

Wal'aansoo Waadaa

Sochii qaamaa

Har’aa:

Bututteetta yaadaan, hirribnis si qabe,

Goolama guyyaatiin qaamni si dadhabe,

Afaanni si gogee, garaanis beelofte,

Qalbiin yaaduu dhaabde, miilli si meelate.

Eeyyee dhamaateetta, kunoo dhugaa turee,

Nutis gaddaaf malee, badii sitti hin murre;

Kunoo dhoksaa hin qabu, haqa Waaqni ilaaluu,

Miidhama kee argaa, gumaata kee hin haallu.

 Taatus komiin jirti, siif argaa dadhabbii,

Yeroo malee galte, hin taane akka dubbii;

Hafuura kee bariin waanta jette beekna,

Sodaan wargamuu kee, kanaaf qeeqa qabna.

Dhugaa addunyaa maraa, waa seera uumamaa,

Dadhabbii fi dhiphina, hiree ilma namaa,

Duris sitti himneerra, ammas hin jijjiirru,

Kanuma jireenyi, waanti addaa hin jiru.

Galma yaadaan qabde, yeroo humni jabaa,

Gahuuf yoo imaltu bu’aa ba’i qaba;

Kunoo haaraa miti, dhugaa atuu beektuu,

Haasaa maalii qabda, baqaaf kan akeektu?

Maarree – akkuma isa durii, ammas dubbii himtaa?

Kakuu kee jalqabaa, dheessuuf karaa filtaa?   

Sababa argattee, kan feetes kanaatii,

Waadaa kee dagatte, qabsoo walakkaatti.

Nan dalaga jettee, isa duraan himtee,

Utuun hin xumurin, yoo dhiistee adeemte,

Sillimii barbaachaaf, siree seetus fala,

Aara galfii hin qabu, dadhabbii isaa caala.

0 0 filannoowwan
Qabxii Maxxansaa
Galmaayi
Dursaa natti himaa
guest
4 Yaadota
Duubdeebiiwwan keessaa
Yaada mara ilaali
Bilee Ebrahim

Qalamnikee hin gu’in Abdi!!!

Fedhassa

Ajaayibakaa! Namni kanaa alaa hin jiru

Yadani Michael

Walaloo bareedaadha

Fuad

Bay’ee namatti tola Barsisa , jabadha.