Waraabessaa fi Saree

Waraabessaa fi Saree

Bar tokko waraabessa baay’ee beela’ee jirutu osoma karaa adeemuu saree qofaa adeemtu arge jedhan. Yommuu kana itti fiiguudhaan saree kanaan “baay’ee beela’een jira sin nyaadha” jedheen. Sareen kunis, “maaloo waraaboo nan nyaatin; gama sana sangaa guddaan tokko du’ee ciisaa jiraa; dhaqii isa nyaadhu” jetteen. Amansiifachuudhaafis, “utuu ati na nyaattuu waraabeyyii kan biraan sangaa nyaatanii akka si duraa hin fixne” jechuun kadhatte.

Saree Fiigu
Suuraan kan Katrin B. Pixabay irraa

Waraabessis dhugaa se’ee kaataa bira darbuun sangaa du’aa barbaacha ce’e. Ce’ee sangaa jedhame kana barbaadee gaafa dhabu, sareen irraa fagaattus, itti lalaabuudhaan “yaa sare ya sare, meerre sangaan ati jette?” jechuudhaan gaafate. Sareenis yommuu kana deebisteefii, “ati of hin beeknee joonjaa dha, kan fayyaa bira darbitee du’aa barbaacha dhaqxe” jetteen jedhama.

3 1 Filadhaa
Qabxii Maxxansaa
Galmaayi
Dursaa natti himaa
guest
0 Yaadota
Duubdeebiiwwan keessaa
Yaada mara ilaali